Hỏi: Tôi đang hưởng chế độ trợ cấp bệnh binh, tỷ lệ mất sức lao động là 71%. Đồng thời tôi là thương binh loại A, hạng 4/4 có tỷ lệ thương tật 23%. Tôi có thời gian công tác liên tục trong quân đội 11 năm 10 tháng. Vậy tôi có được hưởng cả hai chế độ bệnh binh và thương binh không?

Phạm Thanh Lăng

(xóm 1, xã Quỳnh Bá,

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An)

Trả lời: Mục d, điểm 8.2, Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15-11-2007 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng quy định: Đối với những trường hợp đã giám định gộp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật thì người đang hưởng chế độ bệnh binh có thời gian công tác trong quân đội dưới 15 năm sẽ được hưởng đồng thời cả hai chế độ trợ cấp (bệnh binh và thương binh) nếu sau khi trừ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật mà khả năng lao động do bệnh tật còn từ 41% trở lên.

Nếu sau khi trừ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật còn dưới 41% thì được chọn hưởng một trong hai chế độ trợ cấp: bệnh binh hoặc thương binh.

Trường hợp của ông có tỷ lệ mất sức lao động chung là 71% sau khi trừ tỉ lệ thương tật 23%, còn tỷ lệ suy giảm lao động do bệnh tật là 48% (trên 41%), do vậy ông thuộc đối tượng được hưởng đồng thời hai chế độ.

Lê Thế Hải