Trả lời: Pháp luật hiện hành không cấm việc thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại, song phải đảm bảo đủ một số điều kiện nhất định.

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày ngày 2-2-2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình: “Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Đối với việc thay đổi họ, tên, cho người từ đủ 9 tuổi trở lên... thì phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai”.

Với quy định của pháp luật nêu trên, để thực hiện việc thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ, con gái ông phải làm Tờ khai. Trong Tờ khai phải có chữ ký thể hiện sự đồng ý của Tuấn, chồng cũ con gái ông. Ngoài ra, nếu các cháu ngoại của ông đã đủ 9 tuổi thì còn phải có sự đồng ý của các cháu.

**Luật sư ****
**Nguyễn Văn Trượng