Các đại biểu cho rằng Chính phủ cần phân bổ vốn đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên trả nợ, thu hồi vốn tạm ứng, còn lại bố trí cho các dự án công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2014, các dự án, công trình cấp bách, công trình chuyển tiếp có khối lượng thực hiện và giải ngân tốt; hạn chế tối đa khởi công các công trình mới; bảo đảm đúng các tiêu chí, định mức phân bổ đối với chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển; ưu tiên thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện giải ngân, thu hút vốn ODA và các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; bảo đảm cơ cấu vốn giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, gắn với yêu cầu Ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, chi phối và điều tiết nền kinh tế; cơ cấu vốn hợp lý giữa các vùng, miền trong cả nước...

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có dự kiến trình Quốc hội giảm bớt số lượng các Chương trình mục tiêu quốc gia, chỉ để vài Chương trình thuộc những lĩnh vực trọng tâm như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Trước mắt từ nay đến năm 2015, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục triển khai 16 Chương trình mục tiêu quốc gia như Quốc hội đã phê duyệt. Do ngân sách khó khăn, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát lại từng mục tiêu, tập trung vốn cho các mục tiêu cấp bách cần hoàn thành trước, tập trung đầu tư cho các công trình dở dang để hoàn thành đưa vào sử dụng...

Theo Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 của Chính phủ, việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư giai đoạn 2014-2016 là rất cần thiết, nhằm những mục tiêu bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển phát triển nền kinh tế và thúc đẩy đầu tư của các thành phần kinh tế khác.Chính phủ trình Quốc hội cho phép phát hành bổ sung 170.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 (không bao gồm 75.000 tỷ đồng đã có trong kế hoạch 2012-2015). Với phương án phát hành bổ sung thêm 170.000 tỷ đồng, dư nợ công, dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2015 cũng như cuối 2016 vẫn đảm bảo an toàn theo quy định, có khả năng huy động và cân đối được nguồn trả nợ.

Phương án sử dụng được Chính phủ trình Quốc hội là bố trí 61,68 nghìn tỷ đồng đầu tư dự án Quốc Lộ 1A và Quốc lộ 14 (Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên); bổ sung vốn cho các dự án đang đầu tư dở dang bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 2011-2015 để thúc đẩy tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng 73,32 nghìn tỷ đồng; bố trí 20.000 tỷ đồng vốn đối ứng các dự án ODA (phần vốn đối ứng các dự án do các bộ, ngành cơ quan Trung ương quản lý và hỗ trợ các địa phương nghèo, khó khăn theo Quyết định 60/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); bố trí 15.000 tỷ đồng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung chủ yếu cho các xã nghèo thuộc các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc và các vùng khó khăn khác.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016. Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính-Ngân sách đồng ý với đề nghị của Chính phủ phát hành bổ sung 170.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và đồng tình với nhận định của Chính phủ nợ công vẫn nằm trong giới hạn cho phép (dưới 65% GDP), song Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho rằng, mặc dù nợ công chưa vượt giới hạn được Quốc hội cho phép nhưng trên thực tế khả năng huy động và trả nợ rất khó khăn, đòi hỏi Chính phủ phải có những giải pháp tích cực để xử lý.

Hoàng Linh(TH)