Đại hội lần thứ I

Họp từ ngày 19 đến ngày 20-11-1992 tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 318 đại biểu, đại diện cho gần 70 vạn hội viên trong cả nước.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các đồng chí cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Quân đội tới dự.

Các ý kiến phát biểu và thảo luận tại đại hội nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của Hội từ khi thành lập (gần 3 năm) là:

  • Nhanh chóng vận động, tập hợp được 68 vạn CCB vào Hội.

  • Hình thành hệ thống tổ chức Hội 4 cấp từ T.Ư đến cơ sở.

  • Triển khai có hiệu quả những mặt công tác chính do ban chấp hành lâm thời đề ra.

Đây là đại hội thành lập Hội, khẳng định tính chất, vai trò, vị trí của Hội là một tổ chức trong hệ thống chính trị, một đoàn thể nhân dân hoạt động chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên của MTTQ Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là tổ chức đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB. Hội viên của Hội là những người từng là chiến sĩ các đội tự vệ trong phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh, du kích Bắc Sơn, Nam Kỳ khởi nghĩa, cứu quốc quân, du kích Ba Tơ, đến Quân giải phóng và QĐND Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế.

Đại hội đã xác định mục đích ra đời và hoạt động của Hội CCB là góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, bảo vệ quyền lợi chính đáng của CCB, giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất gắn bó tình bạn chiến đấu.

Đại hội suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch danh dự của Hội CCB Việt Nam và bầu BCH T.Ư Hội gồm 75 ủy viên. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội. Các đồng chí Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Nguyễn Đôn, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là Phó chủ tịch Hội.

Đại hội lần thứ II

Họp từ ngày 17 đến ngày 18-12-1997 tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có 432 đại biểu, đại diện cho 1.350.000 hội viên sinh hoạt trong hơn 13.300 tổ chức cơ sở Hội ở xã, phường, thị trấn và các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trong cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam và Quân đội tới dự và có bài phát biểu.

Thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội I là:

  • Xây dựng tổ chức Hội phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu, tới các thôn, bản và một số cơ quan, doanh nghiệp.

  • Hội tích cực tham gia các mặt công tác kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội ở địa phương.

  • Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội I đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của BCH Trung ương khoá VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII.

Đây là đại hội khẳng định vai trò, vị trí của Hội CCB Việt Nam trong đời sống xã hội của đất nước, Hội CCB thực sự là một đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động đúng hướng, có hiệu quả thực hiện tất cả nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho, được xã hội thừa nhận, xứng đáng là một lực lượng nòng cốt của MTTQ Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam và bầu cử BCH T.Ư khóa mới gồm 88 ủy viên. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu lại làm Chủ tịch Hội. Các đồng chí Thượng tướng Đào Đình Luyện, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Đặng Quân Thụy, Trung tướng Đỗ Quang Hưng được bầu làm Phó chủ tịch Hội.

Đại hội lần thứ III

Họp từ ngày 26 đến ngày 28-12-2002 tại Hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có 417 đại biểu đại diện cho hơn 1,7 triệu hội viên đang sinh hoạt trong hơn 100.000 cơ sở Hội trong cả nước.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự, phát biểu chỉ đạo đại hội. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Hội CCB Việt Nam.

Đây là đại hội quán triệt và bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. Đại hội cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, quán triệt sâu sắc mục địch, tính chất, nhiệm vụ của Hội, trước tình hình mới khi đất nước bước vào thế kỷ XXI.

Đại hội quyết định 5 chỉ tiêu lớn của nhiệm kỳ III (2003-2007) là:

1- Kết nạp 500.00 trở lên hội viên mới.

2- 80% trở lên, cơ sở Hội TSVM.

3- 100% số cán bộ các cấp Hội được tập huấn.

4- Cơ bản xóa hết hộ CCB đói. Giảm hộ nghèo còn 6% (riêng các xã đặc biệt khó khăn còn 14-15%). Tăng số hộ CCB có mức sống khá, giàu từ 30-40%.

5- Tạo việc làm mới cho 200.000 CCB.

Đại hội cũng đã quyết định bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội, mở rộng thêm 4 đối tượng mới được kết nạp vào Hội. Đó là, hạ sĩ quan, chiến sĩ người dân tộc thiểu số đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về cư trú tại các xã vùng sâu, vùng xa; quân nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở tuyến đầu biên giới, hải đảo; quân nhân trong quá trình tại ngũ có thành tích xuất sắc được Quân đội, Nhà nước khen thưởng; những người được Bộ Quốc phòng đào tạo thành sĩ quan dự bị trước khi ra quân.

Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam và bầu BCH khóa III gồm 95 ủy viên. Đồng chí Trung tướng Đặng Quân Thụy được bầu làm Chủ tịch Hội. Các đồng chí: Trung tướng Trần Hanh, Trung tướng Đỗ Quang Hưng, Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng được bầu làm Phó chủ tịch Hội.

Đại hội lần thứ IV

Họp từ ngày 12 đến ngày 14-12-2007 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có 497 đại biểu đại diện cho hơn 2,2 triệu hội viên sinh hoạt trong gần 16.000 cơ sở Hội trong cả nước.

Đây là đại hội quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khóa IX, đoàn kết, tập hợp và phát huy tiềm năng đa dạng, phong phú của các thế hệ CCB, CQN, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; là đại hội đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, nêu cao vai trò, vị trí của Hội, luôn luôn là lực lượng “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xứng đáng là đoàn thể chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy, là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền.

Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch danh dự và bầu BCH T.Ư Hội khóa IV gồm 99 uỷ viên. Đồng chí Trung tướng Trần Hanh được bầu làm Chủ tịch Hội. Các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Thiếu tướng Đỗ Công Mùi, Trung tướng Lê Thành Tâm được bầu làm Phó chủ tịch.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20-12-2012 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là đại hội tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, huy động tối đa mọi nguồn lực để giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; phối hợp tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại; xây dựng Hội phát triển trưởng thành lên một bước; đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động, lấy chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nhìn lại 4 kỳ đại hội và 23 năm xây dựng Hội cho thấy sự phát triển và trưởng thành của Hội CCB Việt Nam gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước, gắn liền với sự quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với Hội. Tổ chức Hội CCB Việt Nam phát triển không ngừng cả về bề rộng và chiều sâu, cơ bản, liên tục, bền vững; ngày càng hoàn thiện cả về lý luận và cơ sở pháp lý.

THANH LÂM (TH)