Gia đình ông có ao thả cá rộng 540m2. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thôn, xã vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, xây dựng các công trình công trình công cộng, thiết chế văn hóa. CCB Nguyễn Văn Bi bàn với gia đình hiến cho thôn cái ao để xây nhà văn hóa. Ông tâm sự: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ của toàn dân. Gia đình tôi nghĩ là thôn cần đất để làm nhà văn hóa, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân, nên cả nhà cùng đồng thuận tự nguyện hiến ao mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Mong muốn của gia đình là quê nhà ngày càng phát triển và giàu đẹp hơn.
Từ tấm gương gia đình ông Bi, thôn Lạng Dương có thêm 11 hộ hiến đất với diện tích trên 87m2 để làm đường giao thông. Ngoài ra nhiều gia đình đóng góp tiền của, công sức cho phong trào. Kết quả đó góp phần thiết thực vào hoàn thành việc xây dựng các công trình phúc lợi, thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới của địa phương. Trong đó Nhà văn hóa thôn là trung tâm văn hóa, sinh hoạt của cộng đồng thôn.
Phú Trung