Qua đánh giá của Đảng ủy và Bộ tư lệnh Quân khu, trong năm qua, Cục Chính trị Quân khu 7, cùng các cơ quan chức năng của quân khu, các cơ quan chính trị của các đơn vị, đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy; các báo đài T.Ư và địa phương trong công tác tuyên truyền đối với các hoạt động của LLVT quân khu, bám sát đối tượng bạn đọc; thực hiện tốt quy chế lấy tin, viết bài về hoạt động quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng, củng cố, tăng cường công tác tư tưởng của Đảng trong LLVT, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng sai trái, chống đối, tiêu cực; bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương; động viên và cổ vũ LLVT quân khu tích cực thực hiện mọi đường lối, chính sách của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; hành động dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, công tác, lao động sản xuất làm kinh tế, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, an toàn xã hội, xây dựng địa phương quân khu ngày càng vững mạnh.

Quốc Vũ