Đại hội Hội CCB phường tôi có đại biểu đề nghị thay đổi một số chỉ tiêu trong Nghị quyết (nhiệm kỳ 2017-2022) về phát triển hội viên mới, về vay vốn Ngân hàng CSXH hội cho phù hợp hơn nhưng không được Đoàn chủ tịch kết luận, biểu quyết. Trong Nghị quyết Đại hội không ghi số lượng đại biểu có mặt dự Đại hội. Tại một Đại hội khác, phần thảo luận văn kiện Đại hội chỉ bố trí có 3 đồng chí Chi hội trưởng phát biểu nói về nội dung công việc mà chi hội mình làm được trong nhiệm kỳ vừa qua. Khi có thêm đại biểu xin phát biểu (dù chỉ 5 phút, nội dung phản ánh hiện tượng vi phạm kỷ luật của đồng chí Chủ tịch nhiệm kỳ trước) thì yêu cầu viết thành văn bản gửi lên và trả lời sau Đại hội.
Về vấn đề này, Hướng dẫn số 108/HD-CCB ngày 11-4-2016 của BCH T.Ư Hội nêu: “Thảo luận các văn kiện tại Đại hội: Đại hội cấp cơ sở: Thảo luận Báo cáo chính trị của cấp mình; dự thảo báo cáo chính trị của cấp trên trực tiếp và báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội của BCH T.Ư Hội. Cấp cơ sở tổ chức Đại hội đại biểu thì chi hội tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo chính trị của tổ chức cơ sở Hội và báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội của BCH T.Ư Hội, cử đại biểu dự đại hội cấp cơ sở”. Thông báo về Đại hội điểm cấp cơ sở, số 106/TB-CCB, ngày 17-1-2017 của BCH T.Ư Hội; phần “Phiên chính thức” có nêu: “Các nội dung công việc sau đây phải được kết luận và lấy biểu quyết trong phiên chính thức: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và biểu quyết thông qua tư cách đại biểu; ý kiến tham gia vào nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội; vào báo cáo chính trị của cấp trên trực tiếp; kết luận và biểu quyết thông qua nội dung thảo luận báo cáo chính trị cấp mình, những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau thì biểu quyết từng vấn đề; biểu quyết số lượng và danh sách bầu BCH; (số lượng đại biểu dự khuyết, nếu có) và danh sách bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên, bầu Ban Kiểm phiếu, biểu quyết thông qua kết quả bầu cử và nghị quyết Đại hội”. Đề nghị các cơ sở Hội liên hệ và vận dụng cho đúng.
An Hà