Những năm qua, Nhà nước đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng để xây dựng hệ thống đường dây trung, hạ áp, trạm biến áp để đưa điện về các xã, thôn, buôn, làng phục vụ tốt yêu cầu sản xuất, đời sống cho đồng bào các dân tộc cũng như đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.
Đặc biệt, Nhà nước còn có nhiều chương trình, dự án cấp điện cho các thôn, buôn, bon, làng của các tỉnh Tây Nguyên chưa có điện, hỗ trợ 100% vốn xây dựng hệ thống điện từ nhánh rẽ công tơ và mạng điện trong nhà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đồng bào ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới...
Công ty Điện lực Đắk Lắk đã huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới hệ thống lưới điện; trong đó, chú trọng mở rộng hệ thống lưới điện vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ riêng từ năm 2011 đến nay, công ty đã đầu tư trên 800 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ tốt yêu cầu sản xuất, sinh hoạt, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào trên địa bàn. Hiện tỉnh quản lý, vận hành hệ thống lưới điện trên 4.000 km đường dây trung áp, 4.624 km đường dân hạ áp và 4.135 trạm biến áp phân phối, với tổng dung lượng gần 849.000 kVA
Xã vùng sâu Ea Kiết huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) từ khi có điện lưới, đồng bào các dân tộc đã đầu tư phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp, lắp đặt máy móc chế biến cà phê, lắp đặt hệ thống tưới phun mưa cho cà phê, hồ tiêu... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Tỉnh Đắk Nông, từ nay đến năm 2025, tiếp tục đầu tư 2.236 tỷ đồng để xây dựng mới thêm 650 km đường dây trung áp, trên 1.400 km đường dây hạ áp, 1.000 trạm biến áp, với tổng dung lượng 130.000 kVA và lắp đặt mới gần 55.000 công tơ điện cho các hộ đồng bào các dân tộc trên địa bàn...
Thanh Bình